Algemene voorwaarden

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Swiss SuperSugar® gevestigd te Zwitserland Panoramaweg 2, 8274 Tägerwilen Schweiz geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. CHE-480.776.345. U kunt ons bereiken door een e­mail te sturen aan info@swiss-supersugar.com.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst met ons komt tot stand nadat u uw bestelling via ons bestelsysteem kenbaar heeft gemaakt.
2.2 U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden via e­mail binnen 24 uur na plaatsing van de order.
2.3 Swiss SuperSugar® is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk­, zet­ of programmeer fouten in haar catalogi, mailings of op de Website.

3. Aanbiedingen

3.1 Wij behouden het recht om dit aanbod binnen 48 uur te herroepen na ontvangst van uw order. 3.2 Swiss SuperSugar is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Swiss SuperSugar® dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

4. Wijze van betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: IDeal, CreditCard (Visa, Mastercard en American Express) en SEPA.
4.2 In het geval door Swiss SuperSugar® een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn u in verzuim bent. Standaard is de betalingstermijn 14 dagen, mits anders schriftelijk overeengekomen.
4.3 Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Swiss SuperSugar® is geen partij in de relatie tussen u en de kaartuitgever.
4.4 In geval van niet tijdige betaling is Swiss SuperSugar® bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

5. Incassokosten

5.1 Bent u in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening. Indien u in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan zullen wij u een boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag opleggen. Dit met een minimum van Euro 50,00.
5.2 Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
5.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor uw rekening.
5.4 Als een remboursbestelling terug gestuurd wordt naar Swiss SuperSugar® omdat deze niet is aangenomen of afgehaald worden hiervoor de kosten van de remboursbestelling en administratiekosten in rekening gebracht bij de klant. De kosten hiervan kunt u nalezen in artikel 5.1

6. Levering

6.1 De door Swiss SuperSugar® opgegeven levertijd is maximaal 30 dagen. Overschrijding van deze levertijd geeft u het recht uw bestelling zonder kosten te annuleren. Overschrijding van de levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding dan wel enige andere actie jegens Swiss SuperSugar®, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Swiss SuperSugar®.
6.2 Swiss SuperSugar® behoudt zich het recht voor de levering van producten in gedeelten na te komen. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
6.3 Indien u de levering weigert zonder toestemming van Swiss SuperSugar®, moet u Swiss SuperSugar® vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot u de levering aanvaardt. (zie ook artikel 4)

7. Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Swiss SuperSugar® is niet aansprakelijk jegens koper of derden voor directe en gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de overeenkomst, dan wel het gebruik van het geleverde product, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Swiss SuperSugar®
8.2 Ten aanzien van eventuele productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van Swiss SuperSugar® jegens een consumentkoper beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering bij een gegrond verklaarde claim uitkeert.
8.3 Indien zich onverhoopt een gebeurtenis mocht voordoen die leidt tot aansprakelijkheid van, Swiss SuperSugar® anders dan productaansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering uitkeert, dan wel ten hoogste tweemaal het factuurbedrag van de geleverde producten bij gebreke van een uitkering door de schadeverzekering.

9. Geschillen

9.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e­mail via: info@swiss-supersugar.com. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
9.2 Komen we er samen niet uit, dan kunt u tegen betaling van 25 euro klachtgeld uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
9.3 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

10. Retourneren

10.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 15 kalenderdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met Swiss SuperSugar® te ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn en/of de zak(ken) onaangebroken. Wij verpakken bewust onze Swiss SuperSugar® producten in een transparante zak zodat u het product meteen kunt zien en wanneer het niet naar wens is u het terug kunt sturen.
10.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW­gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.
|10.3 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit via e­mail aan Swiss SuperSugar® te melden. U dient het onaangebroken product binnen 15 kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar Swiss SuperSugar®. U dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen.
10.4 Swiss SuperSugar® behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd of geopend.
10.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Swiss SuperSugar® schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Swiss SuperSugar® u hiervan schriftelijk (via brief of e­mail) in kennis stellen.

11. Gebreken en/of klachten

U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van u, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door u worden gemeld aan Swiss SuperSugar®.